Algemene gebruiks- en aankoopvoorwaarden

INLEIDING

Huidig document (en elk hierna vermeld document) bepaalt de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website (www.fwiet.be) alsook de Algemene Aankoopvoorwaarden van onze producten verkocht via dit laatste (hierna: de «Voorwaarden»).

U dient aandachtig deze Algemene Voorwaarden te lezen, ons Cookiebeleid alsook ons Privacy beleid (hierna: het « Gegevensbeschermingsbeleid ») vooraleer deze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken of daarop een bestelling te plaatsen, aanvaardt U gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en de door ons bijhorende beleid rond gegevensbescherming. Bijgevolg, indien U het geheel van de Algemene Voorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid niet aanvaardt, verzoeken wij U onze site niet verder te gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. U dient ze dus regelmatig te raadplegen, aangezien de toepasselijke Algemene Voorwaarden deze zijn welke gelden op het ogenblik van het gebruik van deze site of van het afsluiten van de Overeenkomst (zoals hieronder beschreven).

Voor elke vraag met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of het Gegevensbeschermingsbeleid, wordt U verzocht ons te contacteren via info@fwiet.be.

ONDERNEMINGSGEGEVENS

De verkoop van producten via deze site is georganiseerd door Fwiet, een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0763.961.409 , met zetel in Driegaaienstraat 135 9100 Sint-Niklaas.

Om ons te contacteren: info@fwiet.be 

UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN OP DE WEBSITE

Elke informatie en/of persoonlijke gegevens die U ons meedeelt via de site zullen behandeld worden op basis van het gegevensbeschermingsbeleid. Door deze site te gebruiken, geeft U uw akkoord om deze informaties en gegevens te verwerken en U verklaart dat de verschafte informaties en/of gegevens waarachtig en juist zijn.

‘Fwiet’ verbindt zich ertoe je gegevens te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ‘Fwiet’ toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die enkel doorgeven, aan een derde partij die meehelp bij het uitvoeren van deze overeenkomst. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van ‘Fwiet’ bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat ‘Fwiet’ je gegevens gebruikt om informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: 

‘Fwiet’- info@fwiet.be

‘Fwiet’ respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

fwiet.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

fwiet.be houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van onze internetsite bezocht worden. Indien je vragen hebt over de privacy statement, kan je ons contacteren via mail op info@fwiet.be 

GEBRUIK VAN DE FWIET WEBSITE

Door deze site te gebruiken en door hierop bestellingen te plaatsen verbindt U zich er uitdrukkelijk toe:

  1. (i)  Deze site enkel te gebruiken teneinde raadplegingen te doen of juridisch geldige bestellingen te plaatsen.
  2. (ii)  Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijze kan geacht worden dat soortgelijke bestellingen werden geplaatst, zijn wij gerechtigd deze te annuleren en de bevoegde overheden hiervan in te lichten.
  3. (iii)  Ons Uw elektronisch adres mede te delen, uw postadres en/of andere correcte en juiste gegevens. U geeft ons ook de toelating om deze gegevens te gebruiken teneinde U desgevallend te kunnen contacteren. U zult geen bestelling kunnen plaatsten indien U ons niet al uw vereiste gegevens meedeelt

Door op deze site een bestelling te plaatsen, bevestigt U ouder te zijn dan 18 jaar en dat U over de juridische bekwaamheid beschikt om overeenkomsten af te sluiten.

BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

De leveringsdienst voor de voorgestelde producten op deze site is enkel in België en in Nederland beschikbaar. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@fwiet.be, elke aanvraag wordt dan apart bekeken en behandeld.

VALIDERING VAN HET CONTRACT

De informatie vermeld in de huidige Algemene Voorwaarden en de op de fwiet site vermelde gegevens maken geen verkoopaanbod uit doch een uitnodiging tot onderhandeling. Zolang wij uitdrukkelijk uw bestelling niet aanvaard hebben, zal er tussen U en ons geen overeenkomst afgesloten zijn met betrekking tot de producten. Indien uw bestelling niet aanvaard wordt en dat het bedrag ervan reeds gedebiteerd werd, zult U een integrale terugbetaling ontvangen.

Om een bestelling te plaatsen, dient U de online aankoopprocedure te volgen en te klikken op «Betaling goedkeuren». Daaropvolgend zult U een email ontvangen waarbij de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd (« Orderbevestiging »). Noteer dat dit niet betekent dat uw bestelling werd aanvaard. Uw bestelling maakt inderdaad een aanbod uit dat U ons voorlegt met het oog op de aankoop van één of meerdere producten. Alle bestellingen zijn onderworpen aan onze aanvaarding. Wij zullen U van deze aanvaarding informeren door U een email toe te zenden waarbij bevestigd wordt dat de bestelling is verzonden (“Betalingsbevestiging”). Het koopcontract tussen de partijen van een product (de «Overeenkomst ») wordt enkel gevalideerd vanaf de verzending van de leveringsbevestiging.

Enkel de producten voorwerp van de Leveringsbevestiging zullen het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken. Wij zullen niet gehouden zijn enig ander product te leveren dat niet het voorwerp uitmaakte van een bestelling totdat wij U de verzending van de bestelling bevestigen in een Leveringsbevestiging.

BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. 

PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere door de klant verplicht te dragen taksen. Indien verzend-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, worden deze apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die geen deel uitmaken van het product en dus zodanig niet inbegrepen zijn in de prijs.

WEIGERING EEN BESTELLING TE BEHANDELEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik elk product van deze site in te trekken en elke daarop voorkomende inhoud of informatie te vervangen of te wijzigen. Alhoewel wij steeds alles in het werk stellen om gevolg te geven aan alle bestellingen, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons verplichten de behandeling van een bestelling te weigeren nadat wij U Orderbevestiging hebben verstuurd. Wij behouden ons dit recht op elke ogenblik voor.

Wij zullen ten overstaan van U of een derde niet aansprakelijk zijn uit hoofde van onze beslissing een product van onze site in te trekken, van onze beslissing eender welke inhoud of informatie voorkomende op deze site te vervangen of te wijzigen of van onze weigering een bestelling te behandelen na Orderbevestiging verstuurd te hebben.

LEVERING

Wij zijn fier op ons magazine en dus willen wij die vanzelfsprekend zo snel als mogelijk bij jou, of bij de persoon die je wilt verrassen, leveren.

Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen die liggen aan de personalisatie van onze producten, onvoorziene omstandigheden buiten onze wil of het leveringsgebied.

Indien wij om eender welke reden niet in staat zijn de leveringsdatum na te komen, zullen wij U hiervan informeren.

Met het oog op de onderhavige Voorwaarden, zal de « levering » als uitgevoerd beschouwd worden of de bestelling zal beschouwd worden als zijnde « geleverd » op het ogenblik dat U, of een derde die U aangewezen zult hebben, het materieel bezit verwerft van de producten.

ONMOGELIJKHEID TE LEVEREN

In geval van onmogelijkheid om uw bestelling te leveren, zal onze verzendpartner pogen een beveiligde plaats te vinden om er uw pakket te deponeren. Indien zij geen beveiligde plaats vinden, zal uw bestelling terugkeren naar hun opslagplaats. 

FOUT OF VERLIES

Het spreekt voor zich dat alléén U, de klant, en niet wij, Fwiet, verantwoordelijk zijn voor het correct invoeren van het verzendadres teneinde een juiste en tijdige levering te garanderen.  

Wanneer een bestelling te laat of niet geleverd wordt of verloren geraakt dan wordt een onderzoek gestart bij onze verzendpartner. Zoiets kan enige tijd in beslag nemen. Een periode waarbinnen alvast geen terugbetaling, ruil of andere compensatie kan gebeuren.

OVERDRACHT VAN DE RISICO’S EN VAN DE EIGENDOM DER PRODUCTEN

De risico’s verbonden aan het product vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het ogenblik van de levering in de zin van de bepalingen van clausule 9 hierboven. De eigendom van de producten gaat op U over op het ogenblik dat wij uw volledige betaling ontvangen van alle in dit verband verschuldigde bedragen met inbegrip van de leveringskosten, dan wel op het ogenblik van de levering (in de zin van de bepalingen van clausule 9 hierboven) indien deze plaatsvond op een latere datum.

PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten zal die zijn zoals op elk ogenblik aangeduid op onze website, behoudens in geval van kennelijke vergissing. Vergissingen kunnen zich voordoen desondanks al onze inspanningen ons ervan te verzekeren dat op de site aangeduide prijzen juist zijn. Indien wij een vergissing ontdekken in de prijs van het product of van de producten die U bestelde, dan zullen wij U hiervan binnen de kortst mogelijke termijn informeren en zullen U voorstellen hetzij uw bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen, hetzij uw bestelling te annuleren. Indien wij U niet kunnen contacteren, zal de bestelling als geannuleerd beschouwd worden en zullen U de totaliteit van de betaalde bedragen terugbetalen.

Wij zijn er niet toe gehouden U een product tegen een onjuiste lagere prijs te verkopen (en dit zelfs nadat wij U de Leveringsbevestiging verstuurd hebben), indien de vergissing manifest en ondubbelzinnig is en indien U redelijkerwijze in staat bent deze aldus te identificeren.

De op onze site voorkomende prijzen zijn BTW inbegrepen.

De prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Evenwel zal geen enkele wijziging effect hebben op de bestellingen waarvoor reeds een Orderbevestiging werd verstuurd.

Nadat U al de producten zult gekozen hebben die U wenst te kopen, zullen deze aan uw winkelmand toegevoegd worden. Nadien zullen wij uw bestelling verwerken en U zal uitgenodigd worden de betaling uit te voeren. Vervolgens zal U de verschillende stappen van het aankoopproces moeten volgen door telkens de noodzakelijke informatie in te vullen of te verifiëren. Tijdens het aankoopproces hebt U altijd de mogelijkheid om de gegevens met betrekking tot uw bestelling te wijzigen vooraleer tot de betaling over te gaan. 

(De gegevens van uw kaart zullen gecodeerd worden teneinde elk niet toegelaten toegangsrisico te beperken. Het overeenstemmend bedrag zal van uw kaart afgenomen worden op het ogenblik dat de producten, voorwerp van uw bestelling, onze opslagplaats verlaten.)

Door op « Betaling goedkeuren » te klikken en bijgevolg te betalen, bevestigt U dat het betaalmiddel/kredietkaart uw eigendom is én dat u akkoord gaat met onze/deze Algemene Voorwaarden en ons privacy- en verzendbeleid. 

De kredietkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en aan een toelating van het organisme dat deze kaarten uitgeeft. Indien wij de noodzakelijke betalingstoelating niet bekomen, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging en/of het gebrek aan levering van de producten en zullen wij niet gehouden zijn met U een Overeenkomst aan te gaan.

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Conform de vigerende wetgeving, is elke aankoop verricht op de fwiet website onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

OMRUIL – EN RETOURBELEID

Vanzelfsprekend hebt u het recht op retours en terugbetaling wanneer een ontvangen product niet voldoet aan de hoge kwaliteit-eisen die u en wij ervan verwachten.

Gelieve ons echter eerst te contacteren via info@fwiet.be teneinde het probleem én de (eventuele) retour-modaliteiten te bespreken.

De directe kosten opgelopen ten gevolge van de eventueel noodzakelijke terugzending van de producten zijn ten uwe laste behalve in de gevallen waarin Fwiet u verkeerde producten toestuurde.

Indien U bij levering van de goederen van oordeel bent dat het product niet conform is aan uw bestelling, wil ons dan onmiddellijk (binnen de 5 werkdagen) te contacteren via het mailadres info@fwiet.be 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk (binnen de 5 werkdagen) worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

Wij zullen aandachtig het teruggestuurd product onderzoeken en zullen U binnen een redelijke termijn per mail informeren of het product kan terugbetaald of vervangen (in voorkomend geval) worden.

De terugbetaling of vervanging van het artikel zal zodra mogelijk plaatsvinden en, in elk geval, binnen de 14 dagen te rekenen van de datum van het ontvangen van de goederen en van de mail die U bevestigt dat de terugbetaling of de vervanging van het product goedgekeurd is.

De bedragen betaald voor de geretourneerde producten omwille van schade of gebrek, indien deze vaststaan, zullen integraal terugbetaald worden, met inbegrip van de leveringskosten verbonden aan de verzending van het artikel alsook deze die U betaalde om het ons te retourneren. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel als dat aangewend voor aankoop.   

AANSPRAKELIJKHEID EN NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULES

Behoudens andersluidende expliciete vermelding in deze Voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot elk product aangekocht op onze site strikt beperkt tot de aankoopprijs ervan.

Onverminderd het bovenstaande, zal onze aansprakelijkheid het voorwerp niet zijn van enige uitsluiting of beperking in de volgende gevallen:

i. het overlijden of de lichamelijke schade veroorzaakt door onze nalatigheid
ii. fraude of bedrog ; of
iii. in elk geval daar waar het onwettelijk zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of dit te pogen.

Gelet op het open karakter van deze Website en de mogelijkheid van vergissingen op het vlak van opslag en overdracht van digitale informaties, garanderen wij noch de juistheid, noch de veiligheid van de overgemaakte of bekomen informatie via deze site, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld.

Alle documenten, beschrijvingen en informaties met betrekking tot de producten voorkomende op deze site worden «als zodanig» gegeven, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van door de wet voorziene garanties. In deze zin, en indien U partij bent bij de Overeenkomst in de hoedanigheid van consument of gebruiker, zijn wij ertoe gehouden U producten te leveren die conform zijn aan de Contractuele bepalingen en wij zijn ten opzichte van U aansprakelijk in geval van een gebrek aan conformiteit vastgesteld op het ogenblik van de levering. De producten worden geacht conform te zijn met de Contractuele bepalingen indien de hierna volgende Voorwaarden verenigd zijn: (i) zij dienen conform te zijn met de beschrijving die wij voorgesteld hebben en de karakteristieken te bezitten die wij op deze site hebben gegeven ; (ii) zij dienen aangepast te zijn aan het doel waarvoor dergelijke producten algemeen gezien geconcipieerd worden ; (iii) zij dienen te beantwoorden aan de criteria van kwaliteit en prestatie die algemeen aanvaard worden voor gelijkaardige producten en waaraan men zich redelijkerwijze mag verwachten.

In de mate als door de wet voorzien, zijn alle waarborgen uitgesloten met uitzondering van de waarborgen ten gunste van consumenten en gebruikers die wettelijk gezien het voorwerp niet kunnen uitmaken van een uitsluiting (aldus de wettelijke conformiteitsgarantie bepaald in de artikelen 1649 bis tot 1649octies van het Belgisch burgerlijk wetboek).

VIRUSSEN, PIRATERIJ EN ANDERE COMPUTERAANVALLEN

U mag geen ongepast gebruik maken van deze Website door doelbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, andere software of andere kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. Het is verboden ongeoorloofd toegang te krijgen tot deze site, de server waarop deze site is gevestigd of enige andere server, computer of database verbonden aan de fwiet website. U verbindt zich ertoe deze website niet aan te vallen via een denial of service of een verspreide denial of services.

Elke inbreuk op deze bepaling staat gelijk met een overtreding zoals beschreven in de terzake toepasselijke wetgeving. Wij zullen elke niet naleving aan de bevoegde autoriteiten melden teneinde de identiteit van de aanvaller te achterhalen. In geval van niet-naleving van deze clausule, wordt de toelating om deze site te gebruiken onmiddellijk ingetrokken.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelen als gevolg van een denial of service aanval, virus of enige andere software of technologisch schadelijk of nadelig materiaal dat uw computer, uitrusting, data of materiaal kan beïnvloeden als gevolg van gebruik van deze Website of het downloaden van inhoud ervan of van andere sites naar dewelke deze site U leidt.

LINKS VAN ONZE WEBSITE

Indien onze site links bevat naar andere sites en gegevens van derden, worden deze links uitsluitend met informatieve doeleinden verstrekt zonder dat wij enige controle over de inhoud of gegevens van deze sites kunnen uitoefenen. Wij aanvaarden bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid in geval van verlies of hinder die uit het gebruik van deze links voortvloeien.

SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN

Gevolg aan de toepasselijke wetgeving, zijn wij ertoe gehouden U bepaalde informatie of mededelingen schriftelijk te geven. Door deze site te gebruiken, aanvaardt U dat uw communicatie met ons en onze onderaannemers hoofdzakelijk elektronisch verloopt. Wij zullen U per email contacteren of zullen U informeren via meldingen op onze site. Om Contractuele redenen, geeft U uw akkoord met het gebruik van dit elektronisch communicatiemiddel en U aanvaardt dat alle overeenkomsten, mededelingen, informaties en andere berichten die wij U elektronisch toezenden, conform zijn aan de wettelijke bepalingen die vereisen dat dergelijke mededelingen schriftelijk zouden zijn. Deze bepaling doet in geen geval afbreuk aan Uw wettelijke rechten.

KENNISGEVINGEN

Wil bij voorkeur ons contactformulier gebruiken om ons kennisgevingen te doen. Behoudens andersluidende bepaling mogen wij U kennisgevingen doen op het mail- of postadres dat U ons medegedeeld hebt bij Uw bestelling.

Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht op het ogenblik zelf dat zij op onze site zijn geplaatst, 48 uur na verzending van een email, of drie dagen te rekenen van de afstempeling van enige brief. Als bewijs dat een mededeling wel degelijk werd verzonden, volstaat het in het geval van een brief aan te tonen dat deze correct is geadresseerd, gefrankeerd en naar behoren werd gepost; in het geval van een email, volstaat het aan te tonen dat dit laatste wel degelijk verstuurd werd naar het emailadres dat door de bestemmeling is opgegeven.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent en aanvaardt dat elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op deze site op elk ogenblik onze eigendom zullen zijn en blijven dan wel deze van onze licentiegevers.

U kunt deze informatie enkel gebruiken in de mate dat U hiertoe uitdrukkelijk werd toegelaten door onszelf of onze licentiegevers. Dit belet U niet om deze site te gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is teneinde informatie betreffende uw bestelling of uw contactgegevens te kopiëren.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Overeenkomst is voor beide partijen bindend alsook voor hun respectievelijke rechtsopvolgers, cessionarissen en rechtverkrijgenden. U mag een Overeenkomst of de rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien niet overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Wij kunnen een Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien ten alle tijde overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enigerlei andere wijze overdragen op gelijk welk ogenblik tijdens de geldigheidsduur van de Overeenkomst. Om enige twijfel te vermijden, dienen dergelijke overdrachten, cessies en andere afstanden geen afbreuk te doen aan de rechten die U desgevallend hebt als consument en kunnen zij op eender welke wijze de uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties die wij U hebben gegeven niet begrenzen, beperken of uitsluiten.

OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven of het vertraagd uitvoeren van verplichtingen die wij uit hoofde van de Overeenkomst aangaan, veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijze buiten onze controle liggen (« Overmacht »).

Overmacht omvat alle handelingen, gebeurtenissen, niet- uitoefening, weglating, of ongeval die redelijkerwijze buiten onze controle liggen, en meer bepaald t :

 i. Staking, lock-out of andere vormen van protest.

ii. Burgerlijke onlusten, opstand, invasie, terroristische aanval of bedreiging, oorlog (al dan niet verklaard), of dreiging van of voorbereiding op oorlog.

iii. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of ander natuurlijk onheil.

 iv. Onmogelijkheid om treinen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbaar of particuliere transportmiddelen te gebruiken.

 v. Onmogelijkheid om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.

vi. Besluiten, decreten, wetten, regelgevingen of beperkingen van eender welke regering of openbare macht.

vii. Staking, incidenten of ongevallen bij vervoer ter zee of rivier, postvervoer of enig ander type van vervoer.

 Onze contractuele verplichtingen worden enerzijds opgeschort voor de periode dat de Overmacht aanhoudt en anderzijds wordt de periode waarin wij aan deze verplichtingen moeten voldoen, verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de overmachtssituatie. In de mate van het mogelijke, zullen wij alle redelijke middelen aanwenden om de situatie van overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt om aan onze verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst te voldoen ondanks de situatie van overmacht.

AFSTAND VAN RECHT

Indien wij niet langer de strikte naleving uwerzijds eisen van uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst of één van de huidige voorwaarden, of indien wij de rechten of aanspraken niet uitoefenen waarop wij op grond van deze Overeenkomst of de voorwaarden gerechtigd zijn, dan vormt dit geen afstand of beperking van deze rechten of verhalen en ontheft U niet van de nakoming van uw verplichtingen.

Afstand onzerzijds van een specifiek recht of verhaal maakt geen afstand uit van andere rechten of verhalen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de voorwaarden.

Geen afstand onzerzijds van eender welke van deze rechten, verhalen of voorwaarden voortvloeiende uit de Overeenkomst zal enig gevolg hebben zolang deze niet aldus werd gekwalificeerd en U medegedeeld conform de bepalingen voorzien in de clausule met betrekking tot de kennisgevingen hierboven.

GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Als één van deze Voorwaarden of één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig worden verklaard in toepassing van een definitieve beslissing van een bevoegde instantie, blijven de andere algemene voorwaarden gelden zonder door de genoemde nietigverklaring beïnvloed te worden.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige Overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het voorwerp van deze laatste en vervangen elk voorafgaand akkoord, belofte of regeling welke mondeling of schriftelijk tussen partijen werd gemaakt.

Partijen komen overeen dat geen van beiden zich gebaseerd hebben op een verklaring of een belofte gedaan door de andere partij of die eventueel voortvloeit uit enige mondelinge of schriftelijke verklaring tijdens de onderhandelingen tussen de partijen voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst met uitzondering van de bepalingen die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden werden bepaald.

Elke partij verzaakt aan elk verhaal met betrekking tot eventueel valse verklaringen afgelegd door de andere partij, mondeling of schriftelijk, vóór de datum van ondertekening van de Overeenkomst (tenzij deze valse verklaringen op frauduleuze wijze werden afgelegd). Het enig verhaal dat de andere partij kan uitoefenen zal de verbreking van het Contract zijn, zoals bepaald in deze Voorwaarden.

ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

Wij hebben het recht om deze voorwaarden ten alle tijde te herzien en te wijzigen.

U bent onderworpen aan de van kracht zijnde bepalingen en Voorwaarden op het ogenblik dat U deze site gebruikt of een bestelling plaatst, behalve als de wet of de bevoegde overheden ons ertoe verplichten met terugwerkende kracht deze bepalingen, Voorwaarden of Privacy beleid te wijzigen. In dat geval zal eender welke eventuele wijziging eveneens toepasselijk zijn op de bestellingen die U voorafgaandelijk had geplaatst.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Het gebruik van de fwiet website en de Overeenkomst voor aankoop van onze producten op onze site worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van onze website of met dergelijke Overeenkomsten valt onder de rechtsmacht van de Belgische hoven en rechtbanken.

Abonnementsvoorwaarden

1. Het aanbod

1.1 De tarieven van de abonnementsformules die we aanbieden zijn inclusief BTW (voor zover van toepassing) en exclusief verzendingskosten. Er wordt enkel in België en Nederland geleverd.

1.2 Tarieven, aanbod, verschijningsfrequentie en redactionele formule kunnen op elk moment aangepast worden. In die gevallen heeft u de mogelijkheid om uw abonnement op te zeggen.

1.3 Bij het publiceren van onze aanbiedingen besteden we veel aandacht aan de juiste omschrijving van de titel, de prijs en eventuele specifieke modaliteiten. Mocht er desondanks toch een fout in de gegevens geslopen zijn, heeft u de keuze tussen afzien van de intekening op het abonnement of ingaan op het aanbod tegen de gecorrigeerde voorwaarden.

1.4 De korting op het abonnement is berekend op basis van de publieksprijs op www.fwiet.be

1.5 Het tarief blijft minimaal geldig voor de abonnementsperiode waarop u intekent.

Opzeggen kan enkel via info@fwiet.be tot één maand voor het einde van het lopend contract. Bij vroegtijdige stopzetting wordt de restwaarde van het abonnement in één keer aangerekend.

1.6 Bij gedomicilieerde betaling wordt uw abonnement, na de eerste contractuele periode, automatisch voor onbepaalde duur verlengd aan het op dat ogenblik geldende standaard tarief. Na deze automatische hernieuwing kunt u uw abonnement op elk moment opzeggen. U kunt hierbij opteren om het abonnement te laten stoppen op het einde van de lopende abonnementsperiode of kiezen voor een onmiddellijke stopzetting. In dit laatste geval wordt het resterende krediet binnen een periode van veertien dagen op uw rekening terugbetaald.

2. Intekenen op een abonnement

2.1 Het abonnement komt tot stand zodra we de intekening administratief verwerkt hebben. We stellen alles in het werk om het abonnement zo snel mogelijk te laten starten. Als eerste nummer ontvangt u steeds ofwel: het meest recente – op dat moment beschikbare, nummer van Fwiet, ofwel het – nog niet verschenen eerstvolgende nummer van Fwiet. Dit artikel treedt pas in werking vanaf het verschijnen van Fwiet 3.

2.2 We behouden ons het recht voor om een intekening te weigeren, bv wanneer vastgesteld wordt dat een vorig abonnement niet betaald werd of de contractuele abonnementsperiode niet gerespecteerd werd.

3. Uw abonnement betalen

Tenzij expliciet anders aangegeven in een specifiek aanbod bieden we u verschillende betalingsmogelijkheden aan: SEPA-domiciliëring & online betaling (3D-Secure).

4. Herroepingsrecht

4.1 U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn loopt vanaf de verschijningsdatum van het eerste nummer van het abonnement. Om dit recht uit te oefenen moet u ons formeel via info@fwiet.be laten weten dat u de intekening op het abonnement wil annuleren. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de herroeping via mail.

4.2 Mocht u al een betaling hebben uitgevoerd, dan bezorgt u ons tevens een rekeningnummer voor terugstorting. De terugbetaling gebeurt binnen veertien dagen na de ontvangst van de herroeping.

4.3. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan u op elk moment contact opnemen via info@fwiet.be

5. Toepassing van de abonnementsvoorwaarden

5.1. Het intekenen op een abonnement houdt in dat u deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt. 

5.2 Ze vernietigen en vervangen alle voorgaande abonnementsvoorwaarden en zijn onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van Fwiet.  Voor facturen gelden de bijzondere voorwaarden vermeld op de factuur.

5.3. Van deze abonnementsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

5.4. Alle rechten en aanspraken van Fwiet  in deze abonnementsvoorwaarden gelden evenzeer voor de door Fwiet ingeschakelde derden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1. Op alle rechten, verplichtingen en  aanbiedingen waarop deze abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, alsook op  de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch  recht van toepassing.

7. Coördinaten van de uitgever

Fwiet

Driegaaienstraat 135

9100 Sint-Niklaas

www.fwiet.be     

BTW BE 0763.961.409

KBC BE82 7340 5049 4468